• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Cтатут навчального закладу

СТАТУТ

БОБРИЦЬКОЇ ЗОШ 1 СТУПЕНЯ ІМ. ПЕТРА ТИМОШЕНКА

Загальна частина

1. Бобрицька загальноосвітня школа І ступеня імені Петра Сидоровича Тимошенка Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області (далі – заклад ) є правонаступником Бобрицької загальноосвітньої школи І ступеня (свідоцтво про державну реєстрацію № 089411 від 20.09.1993 р.).

2. Заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим Постановою КМУ № 778 від 27.08.2010 року, іншими законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, цим Статутом.

3. Заклад заснований на комунальній формі власності.

4. Власником закладу є територіальна громада села Бобриця Києво-Святошинського району Київської області в особі Києво-Святошинської районної ради Київської області на праві оперативного управління освіти Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області.

5. Власник закладу через уповноважений ним орган – відділ освіти, згідно з Бюджетним кодексом України, здійснює фінансування навчального закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання, встановлює їх статус та мікрорайон обов'язкового обслуговування, організовує будівництво і
ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування учнів.

6. Юридична адреса закладу: 08142, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Бобриця, вулиця Шкільна, будинок 6.

7. Заклад є юридичною особою, має штамп, печатку, може розробляти власні бланки, може мати рахунки в установах банків, самостійний баланс, може мати власний герб, гімн, прапор.

8. Головною метою закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття початкової загальної середньої освіти.

9. Головними завданнями закладу є:

∙ забезпечення права дитини на щасливе дитинство;

· забезпечення реалізації права, потреб та інтересів громадян в одержанні початкової загальної освіти, виховання громадянина України;

· виховання шанобливого ставлення до батьків, родини, батьківщини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови. Національних цінностей українського народу та інших народів та націй;

· формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

· виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

· розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

· реалізація прав учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

· виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності. Формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;

· створення умов для оволодіння системою знань про природу, людину і суспільство.

10. Заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

· безпечні умови освітньої діяльності;

· дотримання державних стандартів освіти;

· дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

· дотримання фінансової дисципліни.

11. Заклад має право:

· проходити в установленому порядку державну атестацію;

· визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із відділом освіти Києво-Святошинської районної державної адміністрації;

· спільно з вищими навчальними закладами, науково - дослідними установами проводити науково-дослідну, пошукову, експериментальну роботу, що не суперечить законодавству України;

· використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

· отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

· залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

· розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів.

12. У закладі створюються та функціонують методичні об’єднання, творчі групи, психологічна служба тощо.

13. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються власником закладу і здійснюються медсестрами ФАПу с. Бобриця .

14. Класи у закладі формуються за погодженням із управлінням освіти Києво-Святошинської районної державної адміністрації згідно із нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення навчально-виховного процесу, та відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до закладу.

15. З урахуванням потреб населення та місцевих умов заклад приймає рішення про створення групи продовженого дня.

16. Заклад може здійснювати підготовку дітей дошкільного віку до навчання в школі.

17. Індивідуальне навчання у закладі організовується відповідно до положень про індивідуальне навчання у системі загальної середньої освіти, затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

Зарахування учнів до закладу та їх відрахування

18. Києво-Святошинська районна державна адміністрація Київської області закріплює за закладом відповідну територію обслуговування і до початку навчального року бере на облік учнів, які мають її відвідувати.

19. Зарахування учнів до всіх класів закладу здійснюється без проведення конкурсу і, як правило, відповідно до території обслуговування.

20. Керівник закладу зобов’язаний вжити заходів до ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до закладу, його Статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.

21. Зарахування учнів до закладу здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом керівника.

Для зарахування учня до закладу батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка.

До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років.

22. Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до закладу відповідно до законодавства та міжнародних договорів.

23. Переведення учнів закладу до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

У разі вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини вибуття та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.

Організація навчально-виховного процесу

24. Навчально-виховний процес у закладі здійснюється відповідно до робочих навчальних планів, складених на основі типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України..

У робочому навчальному плані закладу з урахуванням його типу та профілю навчання конкретизується варіативна частина державних стандартів освіти.

Індивідуалізація і диференціація навчання у закладі забезпечуються шляхом реалізації інваріантної та варіативної частини.

25. Робочі навчальні плани закладу затверджуються управлінням освіти Києво-Святошинської районної державної адміністрації.

Експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани закладу погоджуються із Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України за поданням Головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.

26. Заклад забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти державним стандартам освіти, єдність навчання і виховання.

27. Заклад працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України і забезпечує виконання навчально-виховних завдань на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

28. Заклад обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту" та цього Статуту з урахуванням специфіки закладу, профілю та інших особливостей організації навчально-виховного процесу.

29. Навчально-виховний процес у закладі здійснюється за груповою та індивідуальною формою навчання.

30. Відповідно до поданих батьками або особами, які їх замінюють, заяв заклад за погодженням із управлінням освіти Києво-Святошинської районної державної адміністрації створює умови для прискореного навчання та навчання екстерном.

31. Заклад може виконувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

32. Навчальний рік у закладі починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

33. Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на чверті, семестри (триместри) та режим роботи встановлюються закладом у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з управлінням освіти Києво-Святошинської районної державної адміністрації.

38. Загальна тривалість канікул протягом навчального року не може становити менш як 30 календарних днів.

39. Тривалість уроків у закладі становить: у 1-х класах - 35 хвилин, у 2-4-х класах - 40 хвилин.

Зміна тривалості уроків допускається за погодженням із управлінням освіти Києво-Святошинської районної державної адміністрації та органами державної санітарно-епідеміологічної служби.

41. Заклад може обрати інші, крім уроку, форми організації навчально-виховного процесу.

42. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви (після другого або третього уроку) - 30 хвилин.

43. Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану закладу з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується керівником закладу.

44. Відволікання учнів від навчальних занять для проводження інших видів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).

45. Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених навчальною програмою та робочим навчальним планом закладу, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

46. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних особливостей учнів.

Домашні завдання на вихідні та святкові дні та учням 1-х класів не задаються.

Оцінювання навчальних досягнень учнів

47. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів закладів визначаються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

48. Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

49. У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. За рішенням педагогічної ради навчального закладу може надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів другого класу.

У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

50. Заклад може використовувати інші системи оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) за погодженням із управлінням освіти Києво-Святошинської районної державної адміністрації. При цьому оцінки з навчальних предметів за семестри, рік, результати державної підсумкової атестації переводяться у бали відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців).

51. Навчання у випускному 4-ому класі закладу завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації визначаються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

В окремих випадках учні за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та Міністерством охорони здоров’я України.

52. Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не засвоїли програмний матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою батьків (осіб, які їх замінюють) направляються для обстеження фахівцями відповідної психолого-медико-педагогічної консультації. За висновками зазначеної консультації такі учні можуть продовжувати навчання в спеціальних школах (школах-інтернатах) або навчатися за індивідуальними навчальними планами і програмами за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

53. Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

54. За результатами навчання учням (випускникам) видається відповідний документ - табель.

55. За відмінні успіхи в навчанні учні 2-4-х класів можуть нагороджуватися похвальним листом "За високі досягнення у навчанні".

За успіхи у навчанні (праці) для учасників навчально-виховного процесу статутом закладу можуть встановлюватися різні форми морального і матеріального заохочення.

Виховний процес у закладі

56. Виховання учнів у закладі здійснюється під час проведення уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи.

57. Цілі виховного процесу в закладі визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.

58. У закладі забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

Примусове залучення учнів закладу до вступу в будь-які об’єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

59. Дисципліна в закладі дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та Статуту закладу.

Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.

Учасники навчально-виховного процесу

60. Учасниками навчально-виховного процесу в закладі є учні, педагогічні працівники, психологи, бібліотекарі, інші спеціалісти закладу, керівники, батьки або особи, які їх замінюють.

61. Статус, права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу, їх права та обов’язки визначаються Законами України “Про освіту”, ”Про загальну середню освіту”, іншими актами законодавства, цим Статутом, правилами внутрішнього розпорядку закладу.

62. Учень - особа, яка навчається і виховується в закладі.

63. Учні закладу мають гарантоване державою право на:

· доступність і безоплатність початкової загальної освіти у державному та комунальному закладі;

· вибір певного закладу, форми навчання, профільного напряму, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;

· безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

· користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою закладу;

· участь в різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

· отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;

· перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;

· участь в роботі органів громадського самоврядування закладу;

· участь в роботі добровільних самодіяльних об’єднань, творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо;

· повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;

· захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

64. Учні закладу зобов’язані:

· оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом початкової загальної освіти;

· підвищувати свій загальний культурний рівень;

· брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом закладу, цим Статутом;

· дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;

· виконувати вимоги педагогічних та інших працівників закладу відповідно до Статуту та Правил для учнів;

· брати участь у різних видах трудової діяльності;

· дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;

· дотримуватися вимог Статуту;

· дотримуватися правил особистої гігієни.

65. Учні закладу залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до Статуту і Правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

66. За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх обов’язків, порушення Статуту, Правил внутрішнього розпорядку на них можуть накладатися стягнення відповідно до закону.

67. Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дає змогу виконувати професійні обов’язки в навчальних закладах системи загальної середньої освіти.

68. До педагогічної діяльності у закладах не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством.

69. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників закладу, інші трудові відносини регулюються законодавством про працю, Законом України "Про загальну середню освіту" та іншими законодавчими актами.

70.Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно до законодавства керівником закладу і затверджується управлінням освіти Києво - Святошинської районної державної адміністрації.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства про працю.

71. Керівник закладу призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками, права та обов’язки яких визначаються нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Правилами внутрішнього розпорядку для працівників закладу та Статутом закладу.

72. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків крім випадків, передбачених законодавством.

Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених робочим навчальним планом, навчальними програмами та іншими документами, що регламентують діяльність навчального закладу, здійснюється лише за їх згодою.

73. Педагогічні працівники закладу підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої, першої, вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне звання “старший учитель”, “учитель (вихователь) - методист”, “педагог - організатор - методист” та інші.

74. Педагогічні працівники закладу мають право:

· самостійно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, не шкідливі для здоров’я учнів;

· брати участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів закладу та інших органів самоврядування закладу, в заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;

· обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації; навчатися у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

· проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації;

· проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

· вносити керівництву закладу і органам управління освітою пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи;

· на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

· об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

· порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і гідності.

75. Педагогічні працівники закладу зобов’язані:

· забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

· контролювати рівень навчальних досягнень учнів;

· нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим МОН, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, керівника навчального закладу;

· сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я;

· виховувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

· виконувати Статут закладу, Правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору (контракту);

· брати участь у роботі педагогічної ради;

· виховувати в учнів шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за віком осіб; повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу;

· готувати учнів до самостійного життя з дотриманням принципів взаєморозуміння, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

· дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність учнів та їх батьків;

· постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури;

· виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою;

· вести відповідну документацію.

76. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, Правила внутрішнього розпорядку для працівників закладу, не виконують посадових обов’язків, умови трудового договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством.

77. Права і обов’язки інших працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, Статутом та Правилами внутрішнього розпорядку для працівників закладу.

78. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:

· обирати навчальний заклад та форми навчання і виховання дітей;

· створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

· звертатися до органів управління освітою, керівника закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

· приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності закладу;

· брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази закладу;

· на захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування закладу та у відповідних державних, судових органах.

79. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми початкової загальної освіти, їх виховання і зобов’язані:

· створювати умови для здобуття дитиною початкової загальної освіти за будь-якою формою навчання;

· забезпечувати дотримання дітьми вимог Статуту закладу;

· поважати честь і гідність дитини та працівників закладу;

· постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

· виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов; повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

· виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

80. Інші права та обов’язки батьків або осіб, які їх замінюють, можуть бути обумовлені Статутом закладу та відповідними договорами.

У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, заклад може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

Управління закладом

81. Керівництво закладом здійснює його директор. Керівником закладу може бути громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів навчальних закладів у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

82. Керівник закладу і його заступники призначаються на посаду та звільняються з посади управлінням освіти Києво-Святошинської районної державної адміністрації.

83. Керівник закладу:

· здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

· організовує навчально-виховний процес;

· забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;

· відповідає за дотримання вимог Державного стандарту початкової загальної освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

· створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

· забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки;

· розпоряджається в установленому порядку майном закладу та його коштами;

· підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

· сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного процесу, керівництва учнівськими об’єднаннями за інтересами;

· забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

· вживає заходів до запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків;

· контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

· видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

· щороку звітує про свою роботу на зборах колективу.

84. Керівник закладу є головою педагогічної ради - постійно діючого колегіального органу управління закладом.

85. Засідання педагогічної ради проводяться у міру потреби, але не менш як чотири рази на рік.

86. Педагогічна рада розглядає питання:

· удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

· планування та режиму роботи закладу;

· варіативної складової робочого навчального плану;

· переведення учнів до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

· підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

· участі в інноваційній та експериментальній діяльності закладу, співпраці з вищими навчальними закладами та науковими установами;

· морального та матеріального заохочення учнів та працівників закладу;

· морального заохочення батьків та осіб, що їх замінюють, та громадських діячів, які беруть участь в організації навчально-виховного процесу;

· притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів, працівників закладу за невиконання ними своїх обов’язків;

· педагогічна рада розглядає також інші питання, пов’язані з діяльністю закладу.

87. Органом громадського самоврядування закладу є збори колективу, що скликається не менш як один раз на рік.

На зборах заслуховують звіт директора про здійснення керівництва закладом, розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності закладу.

Матеріально-технічна база та фінансово-господарська діяльність

88. Бобрицька загальноосвітня школа 1 ступеня імені Петра Сидоровича Тимошенка орендує нежитлове приміщення площею 100 кв.м, що знаходиться на балансі Бобрицької сільської ради за адресою: с. Бобриця, вул. Шкільна, будинок 6. (АКТ оренди від 04.01.2010 року).

89. Майно, закріплене за закладом, належить закладу на правах оперативного управління та не може бути вилученим у нього, якщо інше не передбачено законодавством.

90. Фінансування закладу здійснюється управлінням освіти Києво-Святошинської районної державної адміністрації відповідно до законодавства.

91. Фінансово-господарська діяльність закладу проводиться відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту" та інших нормативно-правових актів.

92. Джерелами фінансування закладу є:

· кошти відповідного бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення навчального процесу в обсязі, визначеному Державним стандартом загальної середньої освіти;

· кошти, отримані за надання платних послуг;

· благодійні внески юридичних та фізичних осіб, благодійні внески батьків;

· інші джерела, не заборонені законодавством.

93. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та інших центральних органів виконавчої влади, до сфери управління яких належать заклади. За рішенням управління освіти Києво-Святошинської районної державної адміністрації бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно або через централізовану бухгалтерію.

94. Звітність про діяльність закладу ведеться відповідно до законодавства.

Міжнародне співробітництво

95. Заклад за наявності належної мате

Кiлькiсть переглядiв: 50